Posted by & filed under Affärssystem.

Affärssystem i molnet

Det händer mycket på det här området. De flesta större affärssystemsleverantörer erbjuder nu molnbaserade affärssystem. Detta innebär stora förändringar i hur man bör tänka kring sitt affärssystem. De flesta diskussioner jag stöter på handlar om huruvida man som kund vågar lägga sin affärskritiska data i molnet eller om man kan lita på prestanda och tillgänglighet. Dessa är visserligen viktiga frågor men vad man som kund borde diskutera och fundera kring är hur ett molnbaserat affärssystem påverkar verksamheten.

I traditionella affärssystem har man ofta byggt och anpassat systemet efter kundens verksamhet och önskemål samt byggt integrationer mot sidosystem med det lokala affärssystemet som nav i lösningen. Ett modernt affärssystem, oavsett om det är molnbaserat eller ej, kommer uppgraderas mer frekvent och kunden kommer inte kunna styra när grundlösningen uppdateras på samma sätt som tidigare. Detta gör att det blir mer komplicerat att hantera stora mängder anpassningar av affärssystemet och dessutom specialbyggda integrationer. Här behöver ett nytt sätt att se på systemdesignen vilket påverkar företagets IT-strategi.

Framtidens affärssystem

För att skapa en systemlösning som är lätt att underhålla och uppgradera krävs att systemlösningen hålls så nära standardutförandet som möjligt. För kunden kommer detta innebära viss anpassning av standardrutiner och processer till hur dessa stöds i systemet. Just detta har traditionellt varit en av de största utmaningarna i affärssystemsprojekt eftersom det är svårt att ändra etablerade processer. Det innebär en utmaning att motivera en förändring där den individuella medarbetaren har svårt att se nyttan av förändringen. Detta kräver i sin tur en medveten förändringsprocess och ett tydligt ledarskap för att genomföra och etablera nya processer i organisationen.

Troligtvis kommer inte alla företagets behov täckas av affärssystemets funktionalitet, oavsett vilket system man väljer. Då återstår att hitta ett fullgott stöd för verksamhetens nyckelprocesser på ett sätt utan att inverka negativt på systemets grundfunktionalitet och prestanda. I många fall kan man välja tilläggsprodukter, lösningar som byggts som komplement till affärssystemet och certifierats av systemleverantören. Utöver detta kan man givetvis även fortsättningsvis bygga integrationer mot sidosystem som uppfyller olika specialkrav som kundens verksamhet ställer.

I sista hand anpassar man grundsystemet för de funktioner och processer som inte kan stödjas av tilläggsprodukter eller sidosystem. Detta bör dock vara sista utvägen och baseras på att processer eller rutiner som utgör en konkurrensfördel för företaget inte kan stödjas på annat sätt. Dessa anpassningar bör då paketeras på ett sätt som gör att man enkelt kan lyfta in dem efter en uppgradering av standardsystemet. Helst lägger man dessa i en sidoapplikation eller webblösning. På detta sätt designar man en systemlösning med ett standardiserat affärssystem i grunden som enkelt kan uppgraderas löpande.

Vad ska man fokusera på?

Det är den tekniska sidan av affärssystemet men det i sin tur kommer ställa krav på hur affärssystemsprojektet genomförs. När affärssystemslösningen tas fram måste fokus vara på de processer och den funktionalitet som är kritisk för företagets framtida utveckling. Som nämnts ovan kommer en medveten förändringsprocess krävas för att anpassa verksamhetens standardprocesser efter hur det stöds i affärssystemet, det är inte här tyngdpunkten i projektet ska ligga. Man kan även utvärdera att outsourca standardrutiner som inte skapar ett mervärde.

Är verksamheten redo?

Här uppkommer frågeställningar som inte diskuteras lika ofta: Är verksamheten redo för ett modernt affärssystemsprojekt? Är organisationen redo för en så här stor förändring, och inte minst, är vi i behov av en så här stor förändring av vår verksamhet? Frågan om att byta till ett modernt affärssystem är således inte bara en teknisk fråga om att byta till att modernare affärssystem utan det kräver en så stor förändring av verksamheten att man behöver utvärdera om man är mogen för den och har nytta av den.

Vad får man ut av ett nytt affärssystem?

Vilka är då incitamenten till att införa ett modernt affärssystem och genomföra den förändring av verksamhet och IT-strategi som krävs. Det finns flera stora fördelar med moderna affärssystem som belyses i flera artiklar. Man får ett mer dynamiskt affärssystem med möjlighet att knyta ihop viktiga komponenter som affärssystem, CRM, och BI vilket kommer utgöra en grund i företagets digitalisering. Systemet kommer uppdateras mer frekvent vilket gör att man har ett modernt affärssystem under längre tid som anpassas efter förändrade krav på marknaden. Med rätt förberedelser och rätt projektgenomförande kommer implementation och utrullning av det nya affärssystemet ta betydligt kortare tid än traditionella affärsystemsprojekt. Rätt utfört kommer resultatet ge tydliga effektiviseringar av verksamheten och utgöra ett viktigt steg för att uppnå företagets digitaliseringsstrategi.

Leave a Reply

  • (will not be published)