Posted by & filed under Microsoft Dynamics 365.

Microsoft har nyligen släppt sitt nya affärssystem, Microsoft Dynamics 365. I och med detta syr Microsoft ihop sin produktportfölj inom affärssystem (ERP och CRM) med Officeprodukterna. Den nya produkten som är molnbaserad innehåller även Microsofts nya BI-verktyg, Power BI.

Ny projektmodell

Dynamics 365 innebär ett helt nytt sätt att implementera Microsofts affärssystem. Anledningen är att Microsofts tidigare projektmetodik nu ersättas med ett komplett projektstyrningssystem; Microsofts Life Cycle Services (LCS) som hanterar affärssystemets hela livscykel, från grunddatastruktur, uppsättning, projektstyrning till implementation och utrullning. Alla processer, GAP och eventuella anpassningar dokumenteras i LCS. Dessutom hanteras support, förvaltning och uppgradering av Dynamics 365 i LCS. Produkten har funnit sedan tidigare men kommer nu vara implementationsverktyget för Microsofts affärssystem. Den tidigare projektmetodiken som var mer att betrakta som ett hjälpmedel för partnern ersätts nu av ett komplett projektstyrningssystem som kommer användas på ett standardiserat sätt av Microsofts partner.

Hur påverkas projektet av en ny projektmodell (LCS)?

En stor förändring är att LCS görs tillgängligt för kunden vilket medför att kunden lättare kan följa och delta i projektarbetet på flera nivåer. Det blir också lättare för kunden att byta partner om behovet skulle uppstå, alla processer och all uppsättning finns dokumenterat i LCS. Kundens organisation kommer därför vara delaktig i att driva och äga projektet på ett helt annat sätt än tidigare och under hela projektcykeln.

Hur påverkas kunden och partnern?

Den förändring som införandet av LCS innebär kommer ställa krav på en tydlig beställarroll, tydlig projektorganisation och projektledning på kundsidan. Detta har tidigare varit ett stort problem och en av anledningarna till att affärssystemsprojekt misslyckas. Kunden och partnern har stått för långt ifrån varandra avseende förväntningar på resultatet av projektet och hur projektet ska drivas. Kunden har i många fall varit otydlig i sin beställarroll och lämnat över ansvaret för att driva projektet till partnern med hänvisning till att den expertisen bör ju rimligen partnern besitta.

Senare i projektet blir det tydligt hur viktig roll kundens organisation har i att driva grunddataarbete, processdefinition, tester och inte minst internt förändringsarbete. Partnern besitter visserligen kunskap om systemet och att driva implementationsprojekt men det är kunden som kan sin verksamhet och som måste driva den interna förändringsprocessen ur ett affärsperspektiv. Tidigare har man oftast utgått ifrån hur kundens befintliga system fungerar (för det är ju det personalen kan) och sedan anpassat det nya systemet för att efterlikna det gamla. Förändringsarbetet har inte fungerat och resultatet har ofta blivit ett sönderanpassat system som är dyrt att underhålla och att uppgradera till framtida versioner.

Hur ska man arbeta med införandet av Dynamics 365?

Med den nya projektmodellen bör man utgå ifrån hur Dynamics 365 stödjer verksamhetens processer och inte det gamla systemet. Detta ställer krav på en tydlig förändringsledning på kundsidan med tydligt stöd från ledningen med en tydlig målbild. Resultatet blir ett standardiserat affärssystem med tydliga processer som är enklare att uppgradera och billigare att supportera och förvalta. Detta gör även att införandetiden och den totala projekttiden kan minskas betydligt mot dagens ofta mycket långa projekt. Förutsättningen är att både kund och partner tar till sig det nya att arbeta som Dynamics 365 och LCS innebär.

Leave a Reply

  • (will not be published)