Leadership

&

Development

Vi hjälper er förändra!

Större förändringsprojekt ställer även andra krav på rätt kompetens:

Business Process Change

Ett nytt affärssystem kommer hantera affärsprocesser på olika sätt vilket ställer krav på en genomlysning av verksamhetens befintliga processer. Detta ger svar på om processerna behöver förändras eller om systemet behöver anpassas. Ofta missar man effektiviseringspotential i ett projekt när detta underskattas. Här krävs ofta en extern resurs som ser på befintliga processer med nya ögon och som kan ifrågasätta och vägleda.

QA

I alla projekt krävs att kunden har kompetens att utvärdera leveranser i projektet och säkerställa att tidsplaner efterföljs. Här kan det vara bra att tillföra en extern resurs till styrgruppen.

IT-strategi

I samband med genomförande av affärssystemsprojekt aktualiseras företagets IT-strategi, ska hur skall systemförvaltning hanteras, ska driften hanteras internt eller outsourcas till en extern leverantör. Ledera kan bidra med erfarenhet av dessa frågeställningar.

Senior Advisor

Beslutsfattare i större förändringsprocesser kan behöva en extern resurs fungerar som ett stöd i processen på strategisk nivå.

Coachning

Chefer i olika faser i sin och företagets utveckling har olika behov av coachning och i vissa lägen som t.ex. i större förändringsprojekt kan det behövas en extern coach som fungerar som ett stöd i processen.